สมัครได้ที่ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่โครงการ โทร. ๐๘๖-๑๑๘๒๔๖๖