• กีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่๑๑