มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมขับเคลื่อน โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ภายใต้โครงการหมู่บ้านศีล๕ ชาวประชาเป็นสุข

0

     8 สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมขับเคลื่อน โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ภายใต้โครงการหมู่บ้านศีล๕ ชาวประชาเป็นสุข ณ วัดเหล่าปงเสือ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์พงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
     คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้ทำการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฯเพื่อนำมาทำการวิจัย ประเมินผลโครงการ และนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการฯให้มีประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น นับเป็นบทบาทที่สำคัญของ มหาจุฬาฯลำพูน ในการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศิล ๕ ให้ประสบความสำเร็จอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai