โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) ครั้งที่ ๓

0

โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) ครั้งที่ ๓

ภายใต้หัวข้อ  “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนและสังคมไทย ๔.๐”


รายนามผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ/รายนามผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ (โปสเตอร์)

(คลิก)


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ-วส.ลำพูน-๖๐


หลักเกณฑ์การจัดพิมพ์วิจัย


แบบฟอร์มส่งบทความตีพิมพ์


ตัวอย่างบทความเชิงปริมาณ


รูปแบบบทความเชิงคุณภาพ


 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai