(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

0

ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๑) ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เสนอร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาให้หัวหน้าส่วนงานอนุมัติ ก่อนนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน นั้น บัดนี้ทางหัวหน้าส่วนงานได้อนุมัติร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอนำสาระสำคัญของงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณะอักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(คลิกเพื่อดูรายการเอกสารแนบฯ)

ติดต่อสอบสามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑๙๒ หมู่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๕๖๓-๑๖๓ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร : ๐๕๓-๕๖๓-๑๖๓ ต่อ ๑๐๕

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai