โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการจัดการความรู้ KM

0

   ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการจัดการความรู้ KM โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ “การพัฒนาองค์กร(มหาจุฬาฯลำพูน) อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ ๒๑” และได้รับความเมตตาจาก พระมหาบุญเลิศ อินฺปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจร. บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของอาจารย์ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และอาจารย์พิเศษผูทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนากว่า ๒๐๐ ท่าน ณ เดอแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน
    ในการประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมองเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ศตวรรษที่๒๑ ต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการปรับตัวครั้งใหญ่ของมหาจุฬาฯลำพูนเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ๑ ในภาคเหนือ

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai