ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

0

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ภาคปกติ

คณะพุทธศาสตร์
บรรพชิต/คฤหัสถ์
คณะครุศาสตร์
บรรพชิต
คณะครุศาสตร์
คฤหัสถ์
คณะสังคมศาสตร์
บรรพชิต
คณะสังคมศาสตร์
คฤหัสถ์
คณะมนุษยศาสตร์
บรรพชิต
คณะมนุษยศาสตร์
คฤหัสถ์

ภาคอังคาร – พฤหัสบดี และ ภาค เสาร์ – อาทิตย์

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคอังคาร – พฤหัสบดี และ ภาคเสาร์ – อาทิตย์

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคอังคาร - พฤหัสบดี และ ภาคเสาร์ - อาทิตย์

ประกาศใบแจ้งชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคอังคาร – พฤหัสบดี และ ภาคเสาร์ – อาทิตย์

ประกาศการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคอังคาร - พฤหัสบดี และ ภาคเสาร์ - อาทิตย์
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai