กิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล๕

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ภายใต้ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๒

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai