สอบปลายภาคนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓ สอบวิชาภาษาอังกฤษด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0

วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการ วิธีการ ทฤษฎี ในการเรียนภาษาอังกฤษด้านมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ ในชั้นเรียนเป็นระยะเวลา ๑๕ สัปดาห์   วันนี้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๓ อาจารย์ประจำรายวิชาได้วัดผลจากการเรียนรู้ของนิสิตว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝนที่ผ่านมาเกิดกระบวนการเข้าใจและเข้าถึงมากน้อยเพียงไร

กระบวบการทดสอบเป็นการวัดผลประเมินด้านองค์ความรู้ของนิสิตตามกระบวนการของการจัดการศึกษาเท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ ทักษะภาษาที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคต

เมื่อเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรู้และอยู่กับภาษาอังกฤษให้มากที่สุด ยิ่งมีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน และอาชีพด้านอื่นๆ ภาษาอังกฤษสามารถสร้างโอกาสได้มากพอสมควร

 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai