การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๖๒

0

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาษาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ได้รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จากคณะกรรมประเมินคุณภาพของมหาวิทยลัยเข้ามประเมิน                ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมพัฒนานิสิต ด้านการพัฒนาคณาจารย์                        ด้านสิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาไปตาระบบ กลไกที่วางไว้ในาการแผนการพัฒนาหลักสูตร        อย่างมีคุณภาพ   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอาเซียน อาคาร ๑ ชั้น ๑ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร

 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai