โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต (คฤหัสถ์) ประจำปี ๒๕๖๒

0

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระมหาไกรสร โชติปญฺโญ, ผศ. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารพระสัทธรรม (พระเทพรัตนนายก อุปถัมภ์) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai