เวทีสื่อสารสาธารณะเพื่อการยกระดับนโยบายการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธ

0

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง(ทางสุขภาพ)เชิงพุทธบูรณาการ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมสานเสวนาและลงนามความร่วมมือสำหรับการสร้างเครือข่ายการลดบุหรี่ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมีคณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางการประสานเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม โดยงานนี้ คณะสงฆ์มีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค ๗ และ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๖ เป็นผู้แทนถวาย/มอบองค์ความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายในอนาคตอย่ายั่งยืน นอกจากนี้ยังมี พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.พ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ร่วมสานเสวนา/ลงนามความร่วมมือด้วย

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai