ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์

0

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน นำโดยพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ที่ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา “ศึกษาดูงานแดนดินถิ่นล้านนาและโครงการพระราชดำริ” ณ จังหวัด ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่-เชียงราย ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนำนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ของทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai