ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

0

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสวัสดิภาพของบุคลากรทุกท่านและนิสิตทุกรูป/คน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ลงนาม

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai