รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖

0

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๖
“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม”
ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปกหน้ารายงานสืบเนื่อง ครั้งที่ ๖
ปกหลังรายงานสืบเนื่อง ครั้งที่ ๖
สารระบบ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ครังที่ ๖
สารบัญ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ครั้งที่ ๖

 

 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Share.

About Author

Leave A Reply

EnglishThai