ส่วนงานวิจัยพุทธศาสตร์หริภุญชัย

hmculp

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์หริภุญชัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ความเป็นมา

          วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลาถึง ๑๘ ปี  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการให้บริการการศึกษาในระดับปริญญาตรี๔ สาขาวิชา  ประกอบด้วย

                   ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   

                   ๒. สาขาวิชาสังคมศึกษา

                   ๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                   ๔. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และในระดับปริญญาโท  ๒  สาขาวิชาคือ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร จำนวน  ๑หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

          นอกจากนั้นวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านบุคลากรอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรของวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณวุฒิให้สูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี  ตลอดจนการระดมทุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในอนาคต

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  ได้ตระหนักถึงความจริงว่าการที่จะพัฒนาสังคมให้สำเร็จได้ด้วยดีและบรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องพัฒนาแบบองค์รวมไม่ใช่แบบแยกส่วนเพราะการพัฒนาแบบแยกส่วนนั้นเป็นการพัฒนาวัตถุมากเกินไปจึงไม่สมดุลกับการพัฒนาคนเพราะคนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยที่สมบูรณ์ดีแล้วจิตใจต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป ประกอบกับสถานการณ์สังคมไทยมีการแข่งขันสูงในการดำรงชีวิตประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาประเทศมีการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกทำให้สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมวัตถุนิยมประชาชนแข่งขันกันในเรื่องวัตถุอย่างเดียวไม่คำนึงถึงด้านจิตใจวัตถุนิยมได้ลดทอนคุณค่าทางด้านจิตใจของมนุษย์ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่เสถียรการพัฒนามนุษย์ในสังคมจะต้องพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้กับตนเององค์กรชุมชนและประเทศชาติ

          วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันแหล่งข้อมูลทางวิชาการและเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมชนทุกกลุ่มในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งจะอำนวยโอกาสให้แก่ผู้สนใจศึกษาทุกสถานภาพได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาได้กว้างไกลออกไปอย่างไร้พรมแดนและเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ตามความในมาตรา๖แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๔๐ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิจัยส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์  จึงดำเนินการโครงการ “จัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์หริภุญชัย”ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป

ปรัชญา 

บูรณาการวิจัยด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธาน 

พัฒนางานวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ 

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์มีองค์ความรู้และผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์

๑. พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาบุคคลและสังคม และกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๔. ส่งเสริมให้ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิง การนำเสนอ การนำไปใช้ การตีพิมพ์ และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

๕. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

๑. กำหนดระบบและกลไกที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัยและงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย

๒. ศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย

๓. ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยและเสริมสร้างจรรยาบรรณแก่นักวิจัย

๔. สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

๕. เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และนานาชาติ

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยพื้นฐาน สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความเข้มแข็งและเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำวิจัยเชิงประยุกต์สู่การปฏิบัติและพัฒนางานสร้างสรรค์แก่สังคมทั้งในระบบจุลภาคและมหภาค

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลของการวิจัยมาใช้สอนนิสิตและพัฒนางานวิชาการ

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศและเป็นศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและฝึกอบรมการนำผลการวิจัยไปใช้สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาที่มีคุณภาพแก่มนุษย์และสังคม

EnglishThai