ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

1.คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม 

2.คำร้องขอผ่อนผันทหาร

3.ใบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (หมายเหตุ : ใช้เวลาดำเนินการ ๓ – ๗ วัน)

4.ใบคำร้องขอย้ายโอนคณะ

5.ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา

6.ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต (หมายเหตุ : ใช้เวลาดำเนินการ ๓ – ๗ วัน)

7.เพื่ม – ถอน รายวิชา

8.คำร้องขอลาสอบ

9.คำร้องทั่วไป

10.คำร้องขอย้ายโอนสังกัดมหาวิทยาลัย

11.แบบฟอร์ม แจ้ง มส

12.แบบฟอร์มส่งผลการเรียน

13.แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

14.แบบฟอร์มขอแก้สัญลักษณ์ I

15.ใบลาหยุดเรียนนิสิต

 

เพลงมหาลัย

 

เพลงมหาจุฬาฯ

เพลงพลังมจร.

เพลงครุศาสตร์

เพลงมจร.