ติดต่อ

slider2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เลขที่ ๑๙๒  หมู่ ๒ ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ๕๑๐๐๐

โทรศัพท์  ๐๕๓ – ๕๖๓๑๖๓ ต่อ ๑๐๐  Fax ต่อ ๑๐๕

อีเมล์ : lp@mcu.ac.th