พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ, ผศ.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ประเด่น แบนปิง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย