บุคลากร สายวิชาการ

พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.

พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ

พระครูวิบูลเจติยาทร

พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร.

พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ, ผศ.

พระครูภาวนาโสภิต, ดร.

พระมหาอินทวงศ์ อิสฺสรภาณี, ดร.

พระมหาอรรถพล นริสฺสโร

พระสมนึก จรโณ, ดร.

พระมหาธีรวัฒน์ ถิรจิตโต

พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ

พระนฤพันธ์ ญาณิสฺสโร

ผศ.ประเด่น แบนปิง

ผศ.ดร.ไพรินทร์  ณ  วันนา

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

อาจารย์ปรีชา ศรีสอนใจ

อาจารย์อาเดช อุปนันท์

ดร.ศรีธน นันตาลิต

อาจารย์วสิษฐ์พล กูลพรม

ดร.นิกร ยาอินตา

ผศ.(พิเศษ)ดร.บุษรา โพธิสุข

ผศ.(พิเศษ)ดร.ปกรณ์ มหากันทา

ดร.ชญานันท์ อัศวธรรมานนท์

ดร.สามารถ บุญรัตน์

อาจารย์สมจิตร เล็กสุทธิ์

อาจารย์ภราดร สุขพันธ์

อาจารย์จันทนี กันโท

อาจารย์จันทรัสม์ ตาปูลิง

อาจารย์สุบิน วันนันตา

อาจารย์วุฒิภัทร มูลศรี

อาจารย์ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์

อาจารย์ณัฑชา คูรฑารักษ์

อาจารย์วิภาพร สุรินทร์ธรรม

EnglishThai