นายจักรพงษ์ เพ็ญเวียง
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญเพลิน ยาวิชัย
นักประชาสัมพันธ์

พระครูโสภณปริยัติกิจ
นักวิชาการศึกษา

พระมหาอรรถพล นริสฺสโร
นักทรัพยากรบุคคล

นายกฤษฎากานต์ น้อยหมอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนฤมล กันทะอุโมงค์
นักวิชาการการเงินการบัญชี

นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์ทอง
บรรณารักษ์

นางสาวหทัยรัตน์ มโนชัย
นักวิชาการการเงินการบัญชี

นางสาวพรรวิภา อุปนันท์
นักวิชาการศึกษา

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส
นักวิชาการทะเบียนและวัดผล

นายกฤษดากรณ์ กองเงิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธีรยุทธ โปธาพันธ์
นักวิชาการศึกษา

นายเจริญ กันทะวงค์
นักจัดการงานทั่วไป

นายสราวุฒิ วะสารชัย
นักจัดการงานทั่วไป

นายชัยวัน ปิงชัย
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุรสีห์ ประทีปส่องแสง
นักจัดการงานทั่วไป

นายชยานันท์ กองเงิน
พนักงานขับรถ

นายพลวัฒน์ จันตาธรรม
พนักงานขับรถ

นางมณีภรณ์  บุญเป็ง
แม่บ้าน

นางสาวนงค์ลักษ์ สุภาธง
แม่บ้าน

นางสมศรี ภู่ตระกูล
แม่บ้าน

นายชัยพร สารม่วง
นักการภารโรง

นายประยูร กองวัน
นักการภารโรง

EnglishThai