รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียน

 💡 นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อกรอกประวัติ พร้อม แนบเอกสารการสมัคร แล้วนำมายื่นที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันพระ, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

 ➡ คู่มือการรับสมัคร

 ➡ กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร 62

 ➡ หลักสูตรการศึกษา

      ➡ คณะพุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด

      ➡ คณะครุศาสตร์

ดาวน์โหลด

      ➡ คณะสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลด

      ➡ คณะมนุษยศาสตร์

ดาวน์โหลด

➡ กำหนดการสอบ

➡ วิดีทัศน์แนะนำ

EnglishThai