ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าและปัจจุบัน

30 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและปัจจุบัน ที่ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง นายก รองนายก และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ทุ่งหัวช้าง,ลี้)
ส่วนอำเภออื่นๆจะได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่อไป