ร่วมมุทิตางานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๖ ปี พระเทพรัตนนายก

ร่วมมุทิตางานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๖ ปี พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.๗, ค.ด.กิตติ์, พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕