หนังสือตอบรับบทความนำเสนอปากเปล่า ห้องประชุมย่อยที่ ๒

1แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า วิสุทธ์ มโนวงค์
2แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า เครือวัลย์
3แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า สรภาคย์
4แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า กมลาสน์ รุ่งเรือง วิจารณ์หนังสือขอเลขใหม่
5แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า สุวสันต์ จันทร์ตาธรรม
6แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า อลิศา โชคสารฤทธิ์ วิจารณ์หนังสือขอเลขใหม่
7แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า อนุชิต อินทำ
8แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า ปรธภร ปุระกัน
9แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า ชญาน์นันท์
10แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ ปากเปล่า ณัฐชัย นิ่มนวล