หนังสือตอบรับบทความนำเสนอปากเปล่า ห้องประชุมย่อยที่ ๓

1แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เรียน 2565 ปากเปล่า พระสุธีวชิราภรณ์

2แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เรียน 2565 ปากเปล่า พระธีทัต

3แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เรียน 2565 ปากเปล่า พระครูปริยัติพัชรธรรม_อาจารย์นรุณ กุลผาย_พระมนูศักดิ์ คำผา

4แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เจริญพร 2565 ปากเปล่า ชลธิชา รุ่งสาตรา

5แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เจริญพร 2565 ปากเปล่า ธนภณ สมหวัง

6แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เจริญพร 2565 ปากเปล่า นายไว ชึรัมย์

7แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เรียน 2565 ปากเปล่า พระมหาบุญคุ้ม

8แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เจริญพร 2565 ปากเปล่า นางสาวยุพิน พิพัฒน์พวงทอง

10แบบตอบรับตีพิมพ์บทความ เรียน 2565 ปากเปล่า พระครูพิพิธชยาภรณ์ สิริวิชโย (โพธิ์กลับ)