พุทธวิธีและวิถีครูบากับการแก้ปัญหาวิกฤตโลก

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือตอบรับบทความ / เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียด

พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.

ผู้ประสานงานบทความระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

ผู้ประสานงานบทความระดับชาติ

ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์

ผู้ประสานงานบทความระดับชาติ