พิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้เกษตรอินทรีย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้เกษตรอินทรีย์ โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรรายย้อย ณ บริเวณลานใต้หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔