ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

๑. คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม
๑. คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม
๒. คำร้องขอผ่อนผันทหาร
๒. คำร้องขอผ่อนผันทหาร
๓. คำร้องขอหนังสือรับรองผลการศึกษา
๓. คำร้องขอหนังสือรับรองผลการศึกษา
๔. คำร้องขอโอนย้ายคณะ
๔. คำร้องขอโอนย้ายคณะ
๕. คำร้องขอลาพักการศึกษา
๕. คำร้องขอลาพักการศึกษา
๖. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
๖. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
๗. คำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา
๗. คำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา
๘. คำร้องขอลาสอบ
๘. คำร้องขอลาสอบ
๙. คำร้องทั่วไป
๙. คำร้องทั่วไป
๑๐. คำร้องขอโอนย้ายสังกัดมหาวิทยาลัย
๑๐. คำร้องขอโอนย้ายสังกัดมหาวิทยาลัย
๑๑. แบบฟอร์มแจ้ง มส. (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
๑๑. แบบฟอร์มแจ้ง มส. (ไม่มีสิทธิ์สอบ)
๑๒. แบบฟอร์มส่งผลการเรียน
๑๒. แบบฟอร์มส่งผลการเรียน
๑๓. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
๑๓. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
๑๔. คำร้องขอแก้สัญลักษณ์ (I)
๑๔. คำร้องขอแก้สัญลักษณ์ (I)
๑๕. ใบลาหยุดเรียนนิสิต
๑๕. ใบลาหยุดเรียนนิสิต
๑๖. ใบสมัครขอรับทุนศาสนทายาท
๑๖. ใบสมัครขอรับทุนศาสนทายาท
๑๗. คำร้องขอจบการศึกษา
๑๗. คำร้องขอจบการศึกษา
๑๘. ใบสมัครศิษย์เก่า
๑๘. ใบสมัครศิษย์เก่า
Template ป้ายตั้งโต๊ะ
Template ป้ายตั้งโต๊ะ
โลโก้ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
โลโก้ ๒๕ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
โลโก้ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
โลโก้ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน