อาคารสถานที่

.อาคารเรียน ๒ หลัง

– มีห้องเรียน ๒๕ ห้อง 
– ห้องประชุมเล็ก ๔ ห้อง ห้องสำหรับคณาจารย์ ๔ ห้อง
– ห้องเรียนรวม ๒ ห้อง
– ห้องบัณฑิตศึกษา ๑ ห้อง 
– และห้องคลินิกวิจัย ๒ ห้อง

อาคารสำนักงาน ๑ หลัง

 มีห้องสมุดให้บริการหนังสือจำนวน ๒๐,๐๐๐ กว่าเล่ม
มีสำนักงานวิชาการ และสำนักงานบริหารให้บริการนิสิตและผู้มาติดต่อประสานงาน
และห้องประชุม/ห้องเรียนรวม ขนาด ๑๒๐
ที่นั่ง จำนวน ๒ ห้อง

หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

บริการกิจกรรมภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย รองรับ จำนวน ๑,๒๐๐ คน
และ บริการศูนย์แพทย์แผนไทยจำนวน ๒ ห้อง บริการสินค้าสหกรณ์จำนวน ๒ ห้อง

และลานจัดกิจกรรมใต้หอประชุมรองรับจำนวน ๘๐๐ คน

 อาคารพระสัทธรรม

เป็นอาคารสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานและกิจกรรมงานอบรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
จำนวน ๔ ห้อง ให้บริการจำนวน ๕๐๐ คน

อาคารภิรมย์ธรรม

 เป็นอาคารสำหรับที่พักอาคันตุกะ จำนวน ๔๐ ห้อง รองรับอาคันตุกะได้ ๘๐ คน