ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (สอบในรูปแบบออนไลน์)

*** ในส่วนของการสอบให้เป็นในรูปแบบการสอบออนไลน์ทั้งหมด โดยการสอบให้อ้างอิงตามตารางเรียน และให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์***

ดาวน์โหลดตารางสอบ

ดาวน์โหลดตารางสอบ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔