ลงทะเบียนเข้า "พิธีประสาทปริญญา" ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Registration for Convocation Ceremony MCU 2021

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้า"พิธีประสาทปริญญา" ประจำปี ๒๕๖๔

บัณฑิต รุ่น 66

(Bachelor Degrees Class 66)

มหาบัณฑิต รุ่นที่ 31

(Master Degrees Class 31)

ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 17

(Doctor Degrees Class 17)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ โทรศัพท์ 089 8515106 ในวัน และเวลาราชการ

พุทธิพงษ์ กันทะรส

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ