#เรียนฟรีมีเกียรติบัตรศูนย์ภาษาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทย”(A Learning Process of Communicative English as a Foreign Language for Thai Native Speakers)โดย อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

#วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา. 13.00 น-15.00น

#สนใจลงทะเบียนเรียนฟรี
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewQpS5Bpo72fsNZSw6IUxJnmUMxCqHIsZz7MsIZJfnBsRhoQ/viewform?fbclid=IwAR0YEoRtb9W7a63I4Xz6te4OA2sF5W6mQBamfdUODQZ_Pu3sY7LhDQDu4MY