การบริการวิชาการแก่สังคม

4 มีนาคม 2565 วิทยาลัยสงฆ์ทำบุญร่วมกับเทศบาลหนองตองพัฒนาจัดเสวนาวิชาการ “เวียงมโน:การค้นหาอัตลักษณ์ของคนหนองตอง” เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะของคนในชุมชนในการหาแนวทางพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆต่อไป