โครงการพัฒนาบุคลากร 7 มีนาคม 2565 พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนกับโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม

7 มีนาคม 2565 พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนกับโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา โดยมีพระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ เป็นประธานและวิทยากรในการอบรมครั้งนี้