วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI Tier 2

ขอแสดงความยินดี
วารสาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI Tier 2
https://tci-thailand.org/?p=8166

ติดตามวารสารได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/inde…/JMHR/article/view/196915

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์