กิจกรรมชี้แจงและลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล)

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ตำบลปากบ่อง

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน…4 ก.ค. 65 กิจกรรมชี้แจงและลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ณ วัดบ้านก้อง ซึ่งได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน