โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕โดยมีนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ้ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนกล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธีอาจารย์สมจิตร เล็กสุทธิ์ ผู้แทนนักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย