นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่น ๑๓ (ภาคเสาร์ – อาทิตย์ และภาคผู้นำชุมชน)ร่วมสร้างโรงจอดรถไว้เป็นอนุสรณ์ของรุ่น

ขออนุโมทนาขอบคุณ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่น ๑๓ (ภาคเสาร์ – อาทิตย์ และภาคผู้นำชุมชน) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ใกล้สำเร็จการศึกษา ที่ร่วมสร้างโรงจอดรถไว้เป็นอนุสรณ์ของรุ่น (ขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร สามารถจอดรถยนต์ได้ ๑๐ คัน) และได้รับเมตตาธรรมจาก พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้