กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี-โท ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี-โท ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดย บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย