พิธีแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์
วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕