หลักสูตร ปริญญาตรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ