ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระเทพรัตนนายก

ประธานกรรมการ

พระครูโกวิทอรรถถวาที,ผศ.ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย