บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร.
พระครูโกวิทอรรถถวาที,ผศ.ดร.
ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาอินทวงศ์ อิสฺสรภาณี,ดร.
ดร.ธวัชชัย ไชยวุฒิ
ดร.พัลลภ หารุคำจา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงค์
ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พระครูโสภณปริยัติกิจ
พระสมนึก จรโณ,ดร.
ดร.จันทรัสม์ ตาปูลิง
ดร.ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
ผศ.ดร.ปกรณ์ มหากันธา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา

ผศ.ดร.ประเด่น แบนปิง
ผศ.ดร..อาเดช อุปนันท์
อาจารย์สุบิน วันนันตา
อาจารย์วุฒิภัทร์ มูลศรี
อาจารย์ประภัสสร ไชยชนะใหญ๋
ผศ.ปรีชา ศรีสอนใจ
อาจารย์สมจิตร เล็กสุทธิ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พระมหาอรรถพล นริสฺสโร
พระครูภาวนาโสภิต,ผศ.ดร.
ดร.นฤพันธ์ สมเจริญ
ผศ.ดร.วสิษฐ์พล กูลพรม
ดร.ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ภราดร สุขพันธ์
อาจารย์วิภาพร สุรินทร์ธรรม
ดร.จันทนี กันโฑ
อาจารย์ธันวา ชัยแก้ว