บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และ บริหารงานทั่วไป

สำนักงานวิชาการ

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

นายกฤษดากรณ์ กองเงิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

พระศรัญญู สิริเมโธ

ธุรการสำนักงานวิชาการ

นายธีรยุทธ์ โปธาพันธ์

งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

นางสาวกนิษฐา มหาวงศ์ทอง

บรรณารักษ์

นายสราวุฒิ วะสารชัย

ธุรการศูนย์บัณฑิตศึกษา

นางสาวพรรณวิภา อุปนันท์

นักวิชาการศึกษา

นายเสฏฐิพัฒน์ กันทะวงค์

ธุรการสาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวปิยธิดา วงศ์ใหญ่

ธุรการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นายณัทพงศ์ บุญตัน

ธุรการศุนย์บัณฑิตศึกษา

สำนักงานวิทยาลัย

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

นางสาวหทัยรัตน์ มโนชัย

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายบุญเพลิน ยาวิชัย

ประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)

นายชัยวัน ปิงชัย

นักจัดการงานทั่วไป(สารบรรณ)

นางสาวนฤมล กันทะอุโมงค์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายกฤตภาส ณ เชียงใหม่

งานพัสดุครุภัณฑฺ์

นายกฤษฎากานต์ น้อยหมอ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธัฐชญา ผันยอด

หลักสูตรภาษาจีน

นายประยูร กองวัน

นักการภารโรง

นางสาวนงค์ลักษ์ สุภาธง

แม่บ้าน

นางสมศรี ภูตระกูล

แม่บ้าน

นางมณีภรณ์ บุญเป็ง

แม่บ้าน

นายพัสกร ปิงชัย

พนักงานขับรถ

นายสันติ ไชยราช

นักการภารโรง

นายพีรพงษ์ ภิญโญทอง

นักการภารโรง

นางจินตนา กันวิไล

นักการภารโรง

นายอนุกูล เมืองมี

นักการภารโรง

นายวิชยากร ปัญญารงค์

นักการภารโรง