ข่าวประกาศ

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ภาคปกต …

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศตารางสอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศตารางสอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึก …

ประกาศตารางสอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรและนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการ …

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »