หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือนิสิตใหม่

องค์กรนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงและพิธีบายศ

พิธีบวงสรวงและพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือนิสิตใหม่ Read More »

ประชุมก่อนเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจัดประชุมก่อนเปิดการเรียนการสอนภาคเรีย

ประชุมก่อนเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดลำพู

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม Read More »

ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ด้วยมีศิษย์เก่าของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล

ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ Read More »

พิธีสรงน้ำและรดน้ำดำหัวขอพระเถระ ครูบาอาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๗

พิธีสระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์(ภายใต้โครงการสืบสานประเพณ

พิธีสรงน้ำและรดน้ำดำหัวขอพระเถระ ครูบาอาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »