บายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ของ นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยพระมหาอเนก จนฺทโชโต และคณะ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๖๖