การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นผู้นำ

๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ #ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน #เป็นตัวแทนของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นผู้นำ” โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
•๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
#โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาเดช อุปนันท์
(ภาคเช้า) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป้าหมาย กระบวนการ เติมเต็มทักษะ
การพัฒนาศักยภาพผู้นำ
(ภาคบ่าย) กระบวนการเรียนรู้ CBL
กับการยกระดับอัตลักษณเชิงพื้นที่สู่
สากล (มหาบวร)
#โดย นิสิตชมรมพลังมหาจุฬาและปกาเกอะญอ
(ภาคค่ำ) กิจกรรมสัมพันธ์สร้างเครือ
ข่ายการขับเคลื่อนโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานและทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
•๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
#โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ไกรสร แสนวงศ์
เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสื่อสาร ออกแบบ และสร้างสรรค์
ผลงานการเรียนรู้