โครงการ CSR นิสิตจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รับมอบหมายจากท่านพระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) และนิสิต รป.ม. ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๘ ได้จัดทำโครงการ CSR นิสิตจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทางหลักสูตร รป.ม. ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์, ผศ.ดร.ไกรสร แสนวงศ์ และผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตจึงได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานร่วมกับนิสิตหลักสูตร รป.ม. ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗ นิสิต รปศ. เสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ ๑๔,๑๖,๑๗ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุน โดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนที่มีความจำเป็นตามโครงการ ได้แก่ ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ, ชุดระบบกรองน้ำสะอาด, ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน, จัดทำประตูฟุตบอล, เครื่องทำน้ำเย็น, เตาแก๊ส, พัดลม, เก้าอี้, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน รวมงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รอง ผอ.สพป. ลำพูน เขต ๒ เดินทางมาเป็นประธานรับมอบพร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้ปกครองบ้านวงศ์ษาพัฒนา เป็นเสร็จสิ้นโครงการ